RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ PRZETWARZANIA TYCH DANYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Na podstawie art. 13 RODO przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Oskar Rzeziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą                      „Expres-Hol Oskar Rzeziński” ul.Bolesława Orlińskiego 6/39 , 31-878 Kraków, NIP: 677 215 37 70

1.  Administrator nie jest obowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych.

2.  Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w ramach działalności związanej z przewozem pojazdów i rzeczy oraz wyłącznie w Państwa interesie i na Państwa rzecz.

3.  Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w celu realizacji Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a to w celu:

dokonania rezerwacji przewozu pojazdu

zawarcia umowy przewozu pojazdu, jak również podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, takich jak w szczególności, ale nie wyłącznie: potwierdzania rezerwacji usługi, uiszczenia opłaty za wykonanie usługi

wykonania przewozu pojazdów i rzeczy

powierzenia wykonania przewozu innemu przewoźnikowi

4. Państwa dane osobowe w toku realizacji usługi mogą zostać udostępnione wykonawcom usługi przewozu.

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla należytego zabezpieczenia Państwa interesów.

6. Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie przysługuje Klientom w okresie realizacji zleconej usługi przewozowej.

8. Informujemy, że w przypadku danych osobowych podawanych dla celów realizacji usług świadczonych w ramach umowy przewozowej podstawę ich podania stanowi umowa z przewoźnikiem, a ich podanie jest dobrowolne, jednakże jest ono wymogiem świadczenia usług w ramach umowy; niepodanie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych przez przewoźnika.